Національна асоціація кредитних спілок України
Головна сторінка
Умови членства
Споживачам фінансових послуг
Правила надання фінансових послуг
Споживачам фінансових послуг
Органи управління
Контактна інформація
Звітність та аудит
 


    Щодо наявності у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строку, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору 

    У договорах про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

    Клієнт – споживач має право на відмову від договору про споживчий кредит протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення такого договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення строку відмови. Якщо клієнт – споживач  подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

    Протягом семи календарних днів з дати подання кредитній спілці письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит клієнт – споживач має повернути кредитній спілці грошові кошти, одержані згідно з таким договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою у договорі про споживчий кредит. В такому разі повернення Позичальником грошових коштів, одержаних згідно з цим Договором, та сплата процентів за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором, не є платежами, відшкодуваннями, штрафними санкціями за реалізацію Позичальником права на відмову від цього Договору.

    Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.

    У договорах про кредит, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який не є споживчим

    Клієнт до настання терміну надання кредиту, встановленого договором про неспоживчий кредит, може відмовитися від такого договору без пояснення причин (далі – строк відмови), за умови надання кредитній спілці повідомлення у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію” до закінчення строку відмови. Якщо клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

    У випадку відмови від одержання кредиту (відмова від цього Договору) клієнт має письмово повідомити Кредитодавця до настання терміну надання кредиту, встановленого договором про неспоживчий кредит. Клієнт не зобов'язаний сплачувати платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.

    Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується, якщо виконання зобов'язання за ним забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів), а також, якщо кредит було надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від такого договору.

    У договорах про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки

    Клієнт має право відмовитися від внесення Внеску протягом 3-х календарних днів з дати підписання цього Договору шляхом надання кредитній спілці відповідного письмово повідомлення.

 

    Щодо мінімального строку дії договору

    У договорах про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, мінімальний строк дії договору становить від 1 до 12 місяців, та понад 12 місяців,

    У договорах про кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який не є споживчим, мінімальний строк дії договору становить від 1 до 3 тижнів,

    У договорах про залучення внеску (вкладу) членів кредитної спілки на депозитні рахунки мінімальний строк дії договору становить від 1 до 6 місяців,

 

    Щодо наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

    Договір про споживчий кредит, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та договір про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати,  про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, може бути розірваний тільки за взаємною згодою Сторін, яка оформляється додатковим договором до цього Договору. Такий договір також може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у випадках, встановлених законом. У разі розірвання такого договору споживач зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання такого договору або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання такого договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування кредитом до моменту його повернення.

    Дія такого договору припиняється після закінчення його строку, у разі повного виконання сторонами умов такого договору, проведеного належним чином, у випадку дострокового розірвання такого договору в порядку, визначеному у попередньому абзаці.

    Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, а кредитна спілка зобов’язана прийняти від споживача платежі у разі дострокового повернення кредиту без встановлення споживачу будь-якої плати, пов'язаної з достроковим поверненням кредиту. При цьому, споживач зобов'язаний повідомити кредитну спілку про намір дострокового повернення кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення кредиту сплатити кредитній спілці проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

    Договір про кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який не є споживчим, може бути розірваний клієнтом достроково лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. В такому разі клієнт зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання такого договору або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання такого договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування кредитом до моменту його повернення. 

    Дія такого договору припиняється у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії такого договору, або у випадку дострокового розірвання такого договору.

    Клієнт має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. 

    Договір про залучення внеску (вкладу) членів кредитної спілки на депозитні рахунки може достроково розірваний споживачем за умови письмового попередження про це кредитної спілки. В такому випадку кредитна спілка протягом 30 днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає споживачу внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних споживачу процентів в порядку, визначеному таким договором. При цьому, згідно умов договору залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок  у випадку дострокового розірвання такого договору з ініціативи споживача кредитна спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів за фактичний строк користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, а різниця між нарахованими процентами і фактично сплаченими процентами на підставі здійсненого кредитною спілкою перерахунку повертається кредитній спілці споживачем в день повернення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. 

    Дія такого договору припиняється після закінчення строку такого договору, надходження до кредитної спілки письмової вимоги від споживача про повернення суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок  і нарахованих, але несплачених процентів, у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії такого договору, у випадку дострокового розірвання цього Договору, у зв’язку із припинення членства у випадку смерті споживача із дати прийняття спостережною радою КС відповідного рішення (в такому разі положення щодо перерахунку нарахованих процентів не застосовуються).

 

    Щодо порядку внесення змін та доповнень до договору, а також, неможливості збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

    У договорах про кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, зміни, в тому числі збільшення фіксованої процентної ставки, зазначеної в такому договорі, якщо інше не передбачено законодавством, можуть бути внесені тільки за взаємною згодою сторін, які оформляються додатковим договором до такого договору.

    Кредитна спілка надає клієнту – споживачу пропозиції про зміну істотних умов такого договору шляхом направлення клієнту – споживачу повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату його відправлення, або вручає таке повідомлення клієнту – споживачу особисто під розпис за 30 календарних днів до бажаної дати впровадження відповідних змін до такого договору. Клієнт – споживач зобов’язаний впродовж 10 календарних днів прийняти надану пропозицію та підписати додатковий договір або відхилити її, надавши необхідні обґрунтування. У разі недосягнення сторонами згоди щодо зміни умов такого договору, спір вирішується у судовому порядку.

    У договорах про залучення внеску (вкладу) членів кредитної спілки на депозитні рахунки зміни та доповнення вносяться шляхом підписання сторонами додаткового договору в письмовій формі. Умови такого договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою кредитної спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання кредитною спілкою умов такого договору. В такому випадку кредитна спілка надсилає споживачу письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до такого договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо споживач погоджується з новими умовами такого договору, він зобов’язаний повідомити про це кредитну спілку та підписати додатковий договір до такого договору протягом 10 календарних днів з моменту одержання листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання сторонами додаткового договору. Якщо споживач протягом одного місяця з моменту одержання листа не підписав додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 11 календарного дня після одержання споживачем вищезазначеного листа такий договір розривається, споживачу повертається внесок (вклад) на депозитний рахунок члена кредитної спілки та сплачуються  належні проценти, виходячи з процентної ставки, яка діяла згідно відповідного договору на день надсилання письмової пропозиції за фактичний строк користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.


Увага! Файли у форматі PDF 

Всі файли звітності у переносному форматі документа (Portable Document Format, PDF), які Ви можете завантажити на свій жорсткий диск та переглянути їх у своєму браузері чи на комп'ютері (та інших гаджетах) за допомогою програмного забезпечення, що зчитує файли PDF. 

Щоб їх проглянути, Вам потрібне програмне забезпечення, наприклад Adobe Acrobat Reader, яке можна завантажити з веб-сайту Adobehttp://get.adobe.com/reader/


Файли PDF дають Вам змогу завантажити й роздрукувати зверстані документи. Їх також використовують для матеріалів, з якими читачі, ймовірно, захочуть ознайомитися в друкованому вигляді і без підключення до мережі Інтернет.  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України