Національна асоціація кредитних спілок України
Головна сторінка
Умови членства
Споживачам фінансових послуг
Правила надання фінансових послуг
Споживачам фінансових послуг
Органи управління
Контактна інформація
Звітність та аудит
 

   Умови та ознака членства у кредитній спілці «Захист»

Членами КС «Захист» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об’єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Дніпропетровської області, мають повну цивільну дієздатність.

   Порядок набуття членства у КС «Захист»:

 • Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки;
 • Особа стає членом кредитної спілки за умови:
  • відповідності ознаці членства,
  • подання заяви про вступ до кредитної спілки,
  • рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки,
  • сплати вступного та обов’язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.
 • Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов’язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов’язкового пайового внеску в повному обсязі;
 • Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою, та має бути розглянутою спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) на найближчому після подання заяви засіданні.

   Права членів КС «Захист»:

 • Члени кредитної спілки мають право:
  • брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраним до її органів управління;
  • вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
  • одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до Статуту;
  • одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;
  • одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів членів кредитної спілки;
  • вийти з членів спілки в порядку, передбаченому Законом України «Про кредитні спілки» та Статутом кредитної спілки.
 • Члени кредитної спілки мають інші права, передбачені законодавством України та іншими актами кредитної спілки. 

   Обов’язки членів кредитної спілки:

 • Члени кредитної спілки зобов’язані:
  • додержуватися Статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;
  • брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема, сплачувати у грошовій формі вступні, обов’язкові пайові та інші внески у розмірах,  строки та в порядку, що визначені рішенням загальних зборів кредитної спілки;
  • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки;
  • дотримуватись умов договорів, укладених з кредитною спілкою.
 • Члени кредитної спілки виконують також інші обов’язки, передбачені законодавством України, Статутом та іншими актами кредитної спілки.

Вступний внесок -50 грн., обов’язковий пайовий – 30 грн.

 

 

  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України